ഹിറ്റ്ലർ ജൂതനെന്ന് റഷ്യൻ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവ്; മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ഇസ്രയേൽ

Go to top